ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม(Social Media และบทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways รายวิชาประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชุดที่ 1ชุดที่ 2ชุดที่ 3ชุดที่ 4ชุดที่ 5

Advertisements